Dualar

Kategori » Dualar

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçüncü rekâtta inen Kunut Duaları, onun kendinden geçmiş ellerinin çözülmesine yardımcı oldu. Hz Peygamber bu duaların indiği sırada ellerinin kaldırarak tekbir ettiği rivayet edilmektedir. Vitir namazının 3.rekatında okunan Kunut Dualarının faziletleri ise şöyledir;

Hz Peygamber vitir namazının vakti ve faziletleri hakkında şöyle buyurur; Allah size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte bu sözüyle vitir namazlarını hayırlı etmiştir. Bu namazı yatsı zamanı ile şafağın artışı arasında müjdelemiştir. Ayrıca bu namazın en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu da bilinmektedir.

Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında yapılan duaya Kunut duaları adı verilmektedir. Kelime anlamı olarak ibadet, kıyam ve dua anlamlarına gelmekte ve fıkıh terimlerinde ise taatte bulunmak, herhangi bir şerden kurtulmak ve dua etmek anlamında kullanılmaktadır.

Vitir namazında kunut, yani bu duayı okumak ve tekbirinin almak vaciptir. İmam-ı Azama göre bu şekildedir. İmameyn’e göre ise bunlar sünnet kabul edilmiştir.

Kunut duaları, diğer namazlarda bulunmaz. Farklı bir duruma geçişi belirtmek üzere, vitir namazının üçüncü rekâtında kunut tekbiri alınmaktadır. Direk bu duaları okumaya geçmek, namazdaki sıradanlığı sürdürmek anlamına gelir. Bir tekbirle farklı bir duruma geçiş sağlanır. Kunut tekbirinden önce okunan her şey, Kuran’dan bir ayet ve suredir. Bu dualar ise Hz Muhammed’den rivayet edilen bir duadır.

Kunut tekbirinin namaz içinde neden yapıldığına dair farklı rivayetler bulunsa da bu şekildeki faziletleri bilinmektedir. Bir rivayete göre Hz Muhammed'in üçüncü rekâtta rükua gideceği sırada cehennemi gördüğü ve bu sebeple kendisinden geçip ellerinin çözüldüğünü ve bu durum ile birlikte tekrar tekbir alarak cehennemden Allaha sığındığı belirtilmektedir.

Kunut duaları 1

Bismillahirahmanirrahim

Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu
ve netrukü men yefcüruk.

Kunut duaları 2
 

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

 

Kunut duaları meali 1
 

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

 

Kunut duaları meali 2
 

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.


Kunut duaları dinle 


Kunut duaları faziletleri

 

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem)  şöyle buyurmaktadır: “Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır.

 

İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.” Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

 

Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibâdetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamber Efendimiz  (Sallallahü Aleyhi ve Selem)  nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır. Zaten hikmet ve maslahatların sadece bir teşvik tarafı bulunmaktadır.

 

Kunut, yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

Kunut, kelime olarak “İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua” anlamlarına gelirken fıkhî bir terim olarak “taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah’a sığınmak” manasındadır.

Vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra “Allahü Ekber” diyerek eller kaldırılır ve yana salıverilmeden kunut duaları okunur, sonradan rükûa varılır.

Vitir namazında kunut, yani dua okumak ve kunut tekbirini almak vaciptir. Bu İmam-ı A’zam’a göredir. İmameyn’e göre ise bunlar sünnettir.

Kunut duaları, diğer namazlarda bulunmadığından, farklı ve yeni bir duruma geçişi belirtmek üzere, vitir namazının üçüncü rekâtında kunut tekbiri alınır. Doğrudan kunut dualarını okumaya geçmek, namazdaki olağanlığı ve sıradanlığı sürdürmek demektir. Farklı bir duruma geçiş, bir tekbirle yapılarak, bu sıradanlık ve olağan akış, bir değişikliğe uğratılır. Zaten rüku ve secde tekbirleri, “intikal (geçiş) tekbirleri” olarak adlandırılır. Kunut tekbiri de, bu anlamda bir intikal tekbiridir.

Çünkü kunut tekbirinden önce okunanlar, Kuran-ı Kerim’den birer sûre ve âyettir. Kunut duaları ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizden rivayet edilen birer duadır. İşte âyetle dua arasını ayırmak ve dua hâline intikal etmek (geçmek) için tekbir alınmaktadır.

Ayrıca Kunut tekbirinin eller kaldırılıp sesli olarak alınmasının hikmeti de, sağır ve kör gibi özürlü kimselere tekbir alındığını bildirmek içindir.1

Kunut tekbirin namaz içerisinde niçin ve nasıl hâsıl olduğuna dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Mesela İbrahim Hakkı Bursevî Hazretlerinin Ruhu’l Beyan isimli eserinde konuyla alakalı şöyle bir hadise rivayet edilmektedir:

“Miraç gecesi Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz Sidretü’l Münteha’da namaz kılarken üçüncü rekâtta İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem) o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte bu şekilde kunut tekbiri hasıl olmuştur.”2

Başka rivayetlerde ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizin üçüncü rekatta rükua gideceği vakit cehennemi gördüğü ve bu nedenle kendisinden geçip ellerinin çözülüverdiği, bu hal ile birlikte kendine gelip tekbir alarak kunut dualarını okuyup Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah Teala’ya sığındığı bahsi geçmektedir.

Elbette bütün bu hikmet ve maslahatlar ibadetlerin özünü teşkil etmemektedir. Bunlar teşvik mahiyetinde olup asıl gaye Allah ve Resulü’nün rızasını kazanabilmektir. O halde Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) nasıl kılmış ise biz de O’nu taklid eder ve O’na uyarız.

 

Dua hakkında bilgi

İtâat etme, ibâdet. Hanefî mezhebinde, vitir namazının üçüncü rek'atinde zamm-ı sûre okunduktan sonra; Şafiî mezhebinde, sabah namazının farzının ikinci rek'atinde rükûdan kalktıktan sonra ve Ramazân-ı şerîf ayının yarısından sonra vitir namazının üç üncü rek'atinde rükûdan kalktıktan sonra okunan duâ. 


Resûlullah efendimiz zamânında Bi'r-i Mâûne vak'asında, Sahâbe-i kirâmdan (Peygamberimizin sohbetinde yetişen mübârek arkadaşlarından) yetmiş kurrâ (hafız), Âmiroğullarının reîsi Ebû Berâ Âmir bin Mâlik'in yeğeni Âmir bin Tufeyl ve adamları tarafından şehîd edilmişlerdi. Peygamber efendimiz bu hâdiseye çok üzüldüler. Bu elîm hâdiseyi yapan kabîlelere, belâ için bir ay sabah namazında o müşrikler aleyhine duâ buyurdu. İşte kunût duâsının başlangıcı budur. Ondan evvel kunût okunmazdı. (İmâm-ı Buhârî)

 

23.05.2018

avatar

rukiye

Hadis-i şeriflerin kaynakları yazılmamış, eklersek daha net bilgi olur. Teşekkürler..

02.01.2018

avatar

Mahir

Ellerine Sağlık Allah senden razı olsun .. :D

09.08.2017

avatar

kadirr

çok iyi olmuş ALLAH sizden razı olsun.

08.07.2017

avatar

Tunç Saraç

Sayın Hocam / Sayın Yetkili,nSelamün aleyküm. Ramazan boyunca kılınan teravih namazı ile ilgili önemli bir konuyu sizinle paylaşmak ve bu konudaki görüşlerinizi almak istedim. Bildiğiniz gibi camilerimizde teravih namazı sünnet olarak 20 rekat kılınmaktadır. Teravihden önce kılınan vakit namazı ile birlikte toplamda 33 rekat namaz kılınmaktadır. Malumunuz Peygamberimizin teravih namazını en fazla 8 rekat olarak kıldığına dair açık deliller ve fetvalar vardır. Uzun teravih namazları, genç ve yaşlı olmak üzere özellikle yaşlılarda namazı tamamlayamama gibi bir takım sıkıntılara neden olmakta, namazın huşu ile kılınmasına mani olmakta, bir takım eksikliklere, hatta ve hatta namazın bozulmasına bile neden olabilmektedir. Aynı zamanda da camilerde cemaatin ciddi derecede azaldığı ve maalesef bir çok caminin boş kaldığı da görülmektedir.nBu kapsamda sadece Ramazan günlerinde kılınan teravih namazının camilerde en fazla 8 (sekiz) rekat olarak kılınmasında, bir başka deyişle 8 rekata indirilmesinde herhangi bir mahsur var mıdır? Vakit namazı, teravih namazı ile birlikte vitr vacip namazının toplam 21 (yirmibir) rekat olarak kılınması için gerekli işlemlerin başlatılmasında herhangi bir sakınca olup olmadığını, eğer yoksa gerekli girişimlerin başlatılmasını, hususun özellikle Diyanet İşleri Başkanımıza iletilmesini ve tarafıma bu konuda bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

22.06.2017

avatar

Orhan

Kunut dualari namazlardan sonra dua olarak okunurmu? cunku cokguzel manasi var

13.04.2017

avatar

adnan

Yaş ilerledikçe insan gercekten olgunlasıyor.dünyanın bir han, uğrak yeri,bir durak oldugunu anlıyor insan.okudugum dualardan ayetlerden hergün yeni anlamlar çıkarıyorum.30 yaşındayım.bu gün kunut dualarını okurken bu düşünceler yine aklımı mesgul etti.

27.02.2017

avatar

elif

dualar 1. ve 2. kaç ayet ya

30.01.2017

avatar

Mehmet Ali Türk

Sevgili gençler 32 yaşındayım ve kunut dualarını tam anlamıyla ezberlemek bugüne nasipmis biraz geç olmuş olabilir Lâkin anlamını ve sitedeki açıklamalarını okuyunca hem bir sevinç hem de bir hüzün oluştu. Sizlere nacizane tavsiyem duaları öğrenirken zorunluluktan ziyade kendinizi geliştirme gayesi tasimanizdir. Allah hepinizden razı olsun...

12.01.2017

avatar

SALİH

abi allah razı olsun yaşım 12 hepinizden allah razı olsun

04.01.2017

avatar

Mehmetcan

abi bence çok güzel olmuş harika ellerine sağlık

20.12.2016

avatar

Ffhh

Çok tşk sinavdan o aldım

14.12.2016

avatar

yıldız

gerçekten dinine bağlı insanların olması çok güzel bir şey

14.12.2016

avatar

yıldız

Arkadaşlar bu site çok güzel ama dua uzun ve zor yinede emek verilmiş bence bu şekilde devam edin.

13.12.2016

avatar

eylül

of nasıl ezberlıcem ya uzun

13.12.2016

avatar

ekrem

çok güzel

24.10.2016

avatar

Kerem

Sonunda din ödevini yaptı :D

20.10.2016

avatar

Görkem

Saol güzel

09.10.2016

avatar

Aydan

Duanin ikincisini okumaq olarmi

22.09.2016

avatar

şerif

namaz kılındığı halde neden her sokakta birahaneleri var

24.08.2016

avatar

adimin

teşekkürler 20 dk da ezberledim sağolun bu arada yanlışlıkla o yorumu ben gönderdim özür


Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde t ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...

islamda çocuk cinsiyeti belirlemenin günahı

Gelişen teknoloji ve ilerleyen tıp sayesinde neredeyse ölümcül ...