Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Kaç adet Fetih Suresi okunmalı ya da sıkıntıdan olduğunuz durumlar için hangi rivayetler sunulmaktadır merak ediyor musunuz? O halde gelin en çok merak edilen, en çok bilinen Fetih Suresi ve faziletlerine bir göz atalım.

Fetih Türkçe’de de kullanılan açmak, zafer, galibiyet anlamını taşıyan bir kelimedir.  Fetih surenin genel yapısında İslamiyet’in elde edeceği başarılar anlatılmaktadır. Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine’de inen sûrelerden sayılmıştı. 29 ayetten oluşan bu sure adını 1-18 ve 27. Ayet’lerde geçen Fetih kelimesinden almıştır.
Halk arasında bu dua, sınav öncesi, sıkıntı anında ve gerçekleşmesi istenen dilekler içinde okunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Inna fetahna leke fetham mübina

Li yagfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma

Ve yensurakellahü nasran aziza

Hüvellezi enzeles sekinete fi kulubil mü’minine li yezdadu imanem mea imanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima

Li yüdhilel mü’minine vel mü’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma

Ve yüazzibel münafikiyne vel münafikati vel müsrikine vel müsrikatiz zannine billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve gadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima

Inna erselnake sahidev ve mübessirav ve nezira

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve asiyla

Innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men nekese fe innema
yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tihi ecran aziyma

Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi segaletna emvalüna ve ehluna festagfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi siy’en in erade biküm darran ev
erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habira

Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fi kulubiküm
ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura

Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihi fe inna a’tedna lil kafirine seiyra

Ve lillahi mülküs semavati vel ard yagfiru li mey yesaü ve yüazzibü mey yesa’ ve kanellahü gafurar rahiyma

Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’küm yüridune
ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel
tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalila

Kul lil muhallefine minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin üli be’sin sedidin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütiy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima

Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydi harac ve mey yütiilahe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecri min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elima

Le kad radiyallahü anil mü’minine iz yübayiuneke tahtes secerati fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehüm fethan kariba

Veadekümüllahü meganime kesiraten te’huzuneha ve kanellahü azizen hakima

Veadeküllahü meganime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihi ve keffe eydiyen nasi
anküm ve li tekune ayetel lil mü’minine ve yehdiyeküm siratam müstekiyma

Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli sey’in kadira

Ve lev katelekümüllezine keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesiyra

Sünnetellahilleti kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdila

Ve hüvellezi keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basiyra

Hümüllezine keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüga mehilleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsiybeküm minhüm mearratüm bi gayri ilm li yüdhilellahü fi rahmetihi mey yesa’ lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhüm azaben elima

Iz cealellezine keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekinetehu
ala rasulihi ve alel mü’minine ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve
kanellahü bi külli sey’in alima

Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in saellahü aminine muhallikiyne ruuseküm ve mükassiriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni
zalike fethan kariba

Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled dini küllih Ve kefa billahi sehida

Muhammedür rasulüllah vellezine meahu esiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebtegune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer’in ahrace sat’ehu fe azerahu festagleza festeva ala sukihi yu’cibüz zürraa li yegiyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magfiratev ve ecran aziym.

Fetih Suresi Anlamı

Dogrusu biz sana apaçik bir fetih ihsân ettik.

Böylece Allah senin geçmis ve gelecek günahini bagislar.
Sana olan nimetini tamamlar ve seni dogru yola iletir.

Ve sana Allah, sanli bir zaferle yardim eder.

Imanlarina iman katsinlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur.
Göklerin ve yerin ordulari Allah’indir. Allah bilendir, herseyi hikmetle yapandir.

Mümin erkeklerle mümin kadinlari, içinde ebedi kalacaklari, altlarindan irmaklar akan cennetlere koymasi, onlarin günahlarini örtmesi içindir. Iste bu, Allah katinda büyük bir kurtulustur.

Ve o Allah hakkinda kötü zanda bulunan münâfik erkeklere ve münâfik kadinlara, Allah’a ortak kosan erkeklere ve ortak kosan kadinlara azap etmesi içindir. Kötülük onlarin baslarina gelmistir. Allah onlara gazap etmis, lânetlemis ve cehennemi kendilerine hazirlamistir. Orasi ne kötü bir yerdir!

Göklerin ve yerin ordulari Allah’indir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süphesiz biz seni, sâhit, müjdeleyici ve uyarici olarak gönderdik.

Ki, Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip,
O’na saygi gösteresiniz ve sabah aksam O’nu tesbih edesiniz.

Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’in eli onlarin ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmus olur.
Kim de Allah’a verdigi ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

yakinda a’râbilerden geri kalmis olanlar sana diyecekler ki, “Mallarimiz ve ailelerimiz bizi alikoydu. Allah’tan bizim bagislanmamizi dile.” Onlar kalplerinde olmayani dilleriyle söylerler.
De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O’na karsi kimin bir seye gücü yetebilir? Hayir! Allah yaptiklarinizdan haberdardir.

Aslinda siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmistiniz.
Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmis bir topluluk oldunuz.

Kim Allah’a ve Rasulüne iman etmezse süphesiz biz, kâfirler için çilgin bir ates hazirlamisizdir.

Göklerin ve yerin mülkü Allah’indir. O, diledigini bagislar diledigini azaplandirir.
Allah çok bagislayan çok merhamet edendir.

Siz ganimetleri almak için gittiginizde geri kalanlar: “Birakin biz de arkaniza düselim.” diyeceklerdir. Onlar, Allah’in sözünü degistirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmustur. Onlar size: “Bizi kiskaniyorsunuz.” diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

A’rabilerin geri birakilmis olanlarina de ki: Siz yakinda çok kuvvetli bir kavme karsi savasmaya çagirilacaksiniz. Onlarla savasirsiniz veya müslüman olurlar. Eger itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndügünüz gibi yine dönecek olursaniz sizi acikli bir azaba ugratir.

Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah’a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altindan irmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalirsa, onu aci bir azaba ugratir.

Andolsun o agacin altinda (Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken Allah, müminlerden razi olmustur. Kalplerinde olani bilmis onlara güven indirmis ve onlari pek yakin bir fetih ile mükâfatlandirmistir.

Allah onlari elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandirdi. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size, elde edeceginiz birçok ganimetler vaad etmistir. Bunu size hemen vermis ve insanlarin ellerini sizden çekmistir ki bu, müminlere bir isaret olsun ve Allah sizi dogru yola iletsin.

Bundan baska sizin güç yetiremediginiz, ama Allah’in sizin için kusattigi ganimetler de vardir. Allah herseye kâdirdir.

Eger kâfirler sizinle savassalardi arkalarina dönüp kaçarlardi. Sonra bir dost ve yardimci da bulamazlardi.

Allah’in öteden beri gelen kanunu budur. Allah’in kanununda asla bir degisiklik bulamazsin.

O sizi onlara karsi muzaffer kildiktan sonra Mekke’nin göbeginde onlarin ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptiklarinizi görendir.

Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram’i ziyaretinizi ve bekletilen kurbanlarin yerlerine ulasmasini men edenlerdir. Eger kendilerini henüz tanimadiginiz mümin erkeklerle, mümin kadinlari bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altinda kalmaniz ihtimali olmasaydi, Allah savasi önlemezdi.

Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmistir. Eger onlar birbirinden ayrilmis olsalardi elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptirirdik.

O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerlestirmislerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onlari takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layik ve ehil kimselerdi. Allah herseyi bilendir.

Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasini dogru çikardi. Allah dilerse siz güven içinde baslarinizi tiras
etmis ve saçlarinizi kisaltmis olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz.
Allah sizin bilmediginzi bilir. Iste bundan önce size yakin bir fetih verdi.

Bütün dinlerden üstün kilmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Sahit olarak Allah yeter.

Muhammed Allah’in elçisidir. Onun yaninda bulunanlar da kâfirlere karsi çetin, kendi aralarinda merhametlidirler. Onlari rükûa varirken secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve riza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nisanlari vardir.

Bu, onlarin Tevrat’taki vasiflaridir. Incil’deki vasiflari da söyledir: Onlar filizini yarip çikarmis, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalinlasmis, gövdesi üzerine dikilmis bir ekine benzerler ki bu, ziraatçilarin da hosuna gider. Allah böylece onlari çogaltip kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanip iyi isler yapanlara magfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmistir.

Fetih Suresi Soru Cevap

Soru: Ramazan ayında okunması hayırlı olan dualar var mıdır? Hangi rivayetler ile bilinir?

Her kim ramazana ayının ilk gününden başlayarak sonuna kadar tamamını olur ise, bir yıl boyunca o yaradanının hak okuluna hak kazanır. Yine bir başka rivayete göre Fetih süresini Ramazan ayında 3 kez üst üste okumak, o kişiyi bir sonraki yıla kadar bol rızık ile ihya edecektir.

Soru: Savaş halinde hangi duayı ya da duaları okumak hayırlara vesile olacaktır?

Cevap: yapılan bir savaş durumunda asker her sabah kalktığında fetih suresini okuyacak ve karşı düşmana karcı zafer kazanmak için yol kat etmiş olacaktır.  Cemaat olarak sabah namazı sonrasında ise 1001 defa fetih suresinin okunması ordunun kazanmasına yardımcı olacak ve zafer çığlıkları attıracaktır.

Fetih Suresi’nin Fazileti

Kişi muratları için her gün 7 defa Fetih Suresini okur ise dilekleri yerine gelir.

Günde en az bir kez dahi Fetih Suresinin okunması o kişinin kötülüklerden uzak durmasına yardımcı olacaktır. İşlerinin açılmasına ve bereketinin olmasına da yardımcı olacaktır.

Zor durumda olan herkes Cuma gecesi 2 rekât namaz ile 11 defa Fetih suresini okuduktan sonra 41 defada Salaten Tuncinayı okuduğu durumda, dertlerinin yok olup gittiğini ve ferahladığını görecektir.

Fakirlikten kurtulmak için bir bpş ve temiz kâğıda gül suyu, misk ve safran ile Fetih Suresi yazılarak üzerinde taşınmalıdır.

Kısmeti kapalı olan kızlar için bir temiz kâğıda misk ve safran ile Fetih Suresi yazılar ve rüzgâr alan bir yere asılarak hayırlı kısmetler beklenir

Ramazan ayında ilk hilal göründükten sonra Fetih Suresini okumak, o kişinin rızkının bollaşmasına yardımcı olacaktır.

Zayıflar Fetih Suresini bolca okumalı ve güçlenmek için bu duayı dillerinden düşürmemelidirler. Burada ki zayıflık, kişinin içinde bulunduğu zor durumları temsil ediyor olacaktır.

Herhangi olmasını istediğiniz bir dua ya da bir arzunuz için 3 gün boyunda 21 kez ya da 41 kez Fetih Suresi okunmaya devam edilmelidir.

Fetih suresinin ilk ayetini 2000 defa okuyan herkes için Allah’ın hayır kapıları sonuna kadar açılır.

Fetih Suresi Dinle

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*