Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçüncü rekâtta inen Kunut Duaları, onun kendinden geçmiş ellerinin çözülmesine yardımcı oldu. Hz Peygamber bu duaların indiği sırada ellerinin kaldırarak tekbir ettiği rivayet edilmektedir. Vitir namazının 3.rekatında okunan Kunut Dualarının faziletleri ise şöyledir;

Hz Peygamber vitir namazının vakti ve faziletleri hakkında şöyle buyurur; Allah size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte bu sözüyle vitir namazlarını hayırlı etmiştir. Bu namazı yatsı zamanı ile şafağın artışı arasında müjdelemiştir. Ayrıca bu namazın en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu da bilinmektedir.

Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında yapılan duaya Kunut duaları adı verilmektedir. Kelime anlamı olarak ibadet, kıyam ve dua anlamlarına gelmekte ve fıkıh terimlerinde ise taatte bulunmak, herhangi bir şerden kurtulmak ve dua etmek anlamında kullanılmaktadır.

Vitir namazında kunut, yani bu duayı okumak ve tekbirinin almak vaciptir. İmam-ı Azama göre bu şekildedir. İmameyn’e göre ise bunlar sünnet kabul edilmiştir.

Kunut duaları, diğer namazlarda bulunmaz. Farklı bir duruma geçişi belirtmek üzere, vitir namazının üçüncü rekâtında kunut tekbiri alınmaktadır. Direk bu duaları okumaya geçmek, namazdaki sıradanlığı sürdürmek anlamına gelir.

Bir tekbirle farklı bir duruma geçiş sağlanır. Kunut tekbirinden önce okunan her şey, Kuran’dan bir ayet ve suredir. Bu dualar ise Hz Muhammed’den rivayet edilen bir duadır.

Kunut tekbirinin namaz içinde neden yapıldığına dair farklı rivayetler bulunsa da bu şekildeki faziletleri bilinmektedir. Bir rivayete göre Hz Muhammed’in üçüncü rekâtta rükua gideceği sırada cehennemi gördüğü ve bu sebeple kendisinden geçip ellerinin çözüldüğünü ve bu durum ile birlikte tekrar tekbir alarak cehennemden Allaha sığındığı belirtilmektedir.

Kunut duaları 1

Bismillahirahmanirrahim

Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu
ve netrukü men yefcüruk.

Kunut duaları 2

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut duaları meali 1

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut duaları meali 2

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut duaları dinle

Kunut duaları faziletleri

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem)  şöyle buyurmaktadır: “Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır.

İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.” Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibâdetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamber Efendimiz  (Sallallahü Aleyhi ve Selem)  nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır. Zaten hikmet ve maslahatların sadece bir teşvik tarafı bulunmaktadır.

Kunut, yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

Kunut, kelime olarak “İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua” anlamlarına gelirken fıkhî bir terim olarak “taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah’a sığınmak” manasındadır.

Vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra “Allahü Ekber” diyerek eller kaldırılır ve yana salıverilmeden kunut duaları okunur, sonradan rükûa varılır.

Vitir namazında kunut, yani dua okumak ve kunut tekbirini almak vaciptir. Bu İmam-ı A’zam’a göredir. İmameyn’e göre ise bunlar sünnettir.

Kunut duaları, diğer namazlarda bulunmadığından, farklı ve yeni bir duruma geçişi belirtmek üzere, vitir namazının üçüncü rekâtında kunut tekbiri alınır. Doğrudan kunut dualarını okumaya geçmek, namazdaki olağanlığı ve sıradanlığı sürdürmek demektir.

Farklı bir duruma geçiş, bir tekbirle yapılarak, bu sıradanlık ve olağan akış, bir değişikliğe uğratılır. Zaten rüku ve secde tekbirleri, “intikal (geçiş) tekbirleri” olarak adlandırılır. Kunut tekbiri de, bu anlamda bir intikal tekbiridir.

Çünkü kunut tekbirinden önce okunanlar, Kuran-ı Kerim’den birer sûre ve âyettir. Kunut duaları ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizden rivayet edilen birer duadır. İşte âyetle dua arasını ayırmak ve dua hâline intikal etmek (geçmek) için tekbir alınmaktadır.

Ayrıca Kunut tekbirinin eller kaldırılıp sesli olarak alınmasının hikmeti de, sağır ve kör gibi özürlü kimselere tekbir alındığını bildirmek içindir.1

Kunut tekbirin namaz içerisinde niçin ve nasıl hâsıl olduğuna dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Mesela İbrahim Hakkı Bursevî Hazretlerinin Ruhu’l Beyan isimli eserinde konuyla alakalı şöyle bir hadise rivayet edilmektedir:

“Miraç gecesi Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz Sidretü’l Münteha’da namaz kılarken üçüncü rekâtta İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem) o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü.

Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte bu şekilde kunut tekbiri hasıl olmuştur.”2

Başka rivayetlerde ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizin üçüncü rekatta rükua gideceği vakit cehennemi gördüğü ve bu nedenle kendisinden geçip ellerinin çözülüverdiği, bu hal ile birlikte kendine gelip tekbir alarak kunut dualarını okuyup Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah Teala’ya sığındığı bahsi geçmektedir.

Elbette bütün bu hikmet ve maslahatlar ibadetlerin özünü teşkil etmemektedir. Bunlar teşvik mahiyetinde olup asıl gaye Allah ve Resulü’nün rızasını kazanabilmektir. O halde Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) nasıl kılmış ise biz de O’nu taklid eder ve O’na uyarız.

Dua hakkında bilgi

İtâat etme, ibâdet. Hanefî mezhebinde, vitir namazının üçüncü rek’atinde zamm-ı sûre okunduktan sonra; Şafiî mezhebinde, sabah namazının farzının ikinci rek’atinde rükûdan kalktıktan sonra ve Ramazân-ı şerîf ayının yarısından sonra vitir namazının üç üncü rek’atinde rükûdan kalktıktan sonra okunan duâ.

Resûlullah efendimiz zamânında Bi’r-i Mâûne vak’asında, Sahâbe-i kirâmdan (Peygamberimizin sohbetinde yetişen mübârek arkadaşlarından) yetmiş kurrâ (hafız), Âmiroğullarının reîsi Ebû Berâ Âmir bin Mâlik’in yeğeni Âmir bin Tufeyl ve adamları tarafından şehîd edilmişlerdi.

Peygamber efendimiz bu hâdiseye çok üzüldüler. Bu elîm hâdiseyi yapan kabîlelere, belâ için bir ay sabah namazında o müşrikler aleyhine duâ buyurdu. İşte kunût duâsının başlangıcı budur. Ondan evvel kunût okunmazdı. (İmâm-ı Buhârî)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*